Z Kuşağı için Bütçe Okuryazarlığı Projesi | Güney Gazetesi Mersin

Z Kuşağı için Bütçe Okuryazarlığı Projesi

Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Maliye Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Cihan Yüksel’in araştırmacı olarak yer aldığı “3005-Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı” kapsamında önerilen “Z Kuşağının Bütçe Farkındalık ve Okuryazarlık Düzeyinin Güçlendirilmesi: Üniversiteler Arası Bir Yaklaşım (Z-VABB Projesi)” başlıklı araştırma projesi, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı. Bu proje ile Z kuşağındaki üniversite öğrencilerinin bütçe konusunda farkındalığı artırılacak. 

Z Kuşağı için Bütçe Okuryazarlığı Projesi


Z kuşağındaki bireylerin seçme ve seçilme hakkını kullandıklarını kaydeden Doç. Dr. Yüksel, bu gençlerin gelecekte vergi mükellefleri arasında yer alacaklarını, özel veya kamu sektörünün karar alma ile politika belirleme süreçlerine katılabileceklerine işaret etti. Doç. Dr. Yüksel “Kamu bütçesinde alenilik denilen temel bir bütçe ilkesi var. Vatandaşların devlet bütçesi ile ilgili bilgi ve belgelere kolay ulaşıyor olabilmesini ifade eder. Bir de açıklık ilkesi var. Vatandaşın ulaştığı o bilgi ve belgeleri anlayabiliyor olması ve o bilgi ve belgelere ulaşılabiliyor olması gerekiyor. Bunlar bir ülkenin bütçesinde olması gereken temel özellikler. Bunların geliştirilebilmesi için şimdiden Z kuşağının bütçe bilincini geliştirmeye yönelik neler yapabiliriz? düşüncesinden yola çıktık.” diye konuştu. 

 

“4 PİLOT ÜNİVERSİTE BELİRLEDİK”

 

Proje kapsamında 4 pilot üniversite belirlediklerini söyleyen Doç. Dr. Cihan Yüksel, “Z-VABB Projesi’nin amaç ve hedeflerine ulaşmak için interdisipliner karma yöntem takip edilecek ve nicel ile nitel analiz teknikleri birlikte kullanılacak. Projenin birinci aşamasında pilot üniversitelerin çeşitli birimlerine kayıtlı öğrencilere proje yürütücüsü Doç. Dr. Gonca Güngör Göksu tarafından geliştirilmiş ve literatüre kazandırılmış Vatandaşların Bütçe Bilinci ve Etkili Faktörler (VABBEF) isimli ölçeğin ilk boyutu uygulanacak. Böylece öğrencilerin bütçe bilinç skorları hesaplanacak. Ayrıca anket verileri ile çoklu regresyon modeli kurulacak ve öğrencilerin bütçe bilinç düzeyleri üzerinde etkili olan durumlar analiz edilecek. Elde edilen verilerle bir açık erişim veri tabanı da oluşturulacak.” dedi.

Türkiye’deki lisans öğrencilerinin bütçe okuryazarlık yeteneğinin gelişimini destelemek amacıyla yükseköğretim kurumlarına sunulmak üzere bir ders önerisinin tasarlanması ve Türkiye’de ilk defa açık erişim Bütçe Okuryazarlığı Rehberi başlıklı bir dokümanın hazırlanmasını hedeflediklerini kaydeden Yüksel, projenin diğer bir hedefinin ise bütçe hakkındaki bilgi ve farkındalığın artışına yönelik T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na kamu politika tavsiyelerinde bulunulması olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Yüksel “Böylece kamusal hesap verilebilirlik ve vatandaşın katılımcılığı artacaktır. Aslında dolaylı bir şekilde bütçe konusunda vatandaşın denetimi de artacaktır. İnsanlar bütçe ile ilgili konulara hakim olduklarında vergi ödeme konusundaki gönüllülükleri artacaktır. Buna maliyede “vergiye gönüllü uyum’ diyoruz. Bu da devletin vergi gelirinin artmasına yol açacaktır. Temel hedefimiz kamu kaynaklarının etkili, verimli ve ekonomik kullanılmasının sağlanmasıdır. Sonuç olarak proje, davranışsal iktisat yaklaşımını devlet bütçesiyle ilişkilendirerek; beşeri bilimlere yenilikçi katkıda bulunacaktır. Proje bulguları aynı zamanda sonraki araştırmacılara veri kaynağı olacak” dedi. (Haber Merkezi)