Mahkeme gerekçeyi sordu, yürütmeyi durdurdu!

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2021 bütçesinde yer alan ve meclisin onayından geçen borçlanma yetkisini kullanmak istemiş ancak belediye meclisindeki AKP ve MHP grupları her hangi bir gerekçe sunmadan “borçlanma yetkisi talebine” ret oyu vermişti. İdari mahkeme, belediye meclisinin takdir hakkının sınırsız olmadığına dikkat çekti, meclisin takdir hakkını kullanırken gerekçe sunması gerektiğini vurguladı ve meclis kararı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkeme gerekçeyi sordu, yürütmeyi durdurdu!


ABİDİN YAĞMUR

 

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, İller Bankasından ve özel bankalardan 265 milyon liraya kadar borçlanması kalemi 2021 bütçesine konulmuş, meclis de bu bütçeyi kabul etmişti.

Ancak meclisteki AKP ve MHP grubu, bütçede tanımlanan bu borçlanma kaleminin kullanımı konusunda CHP’li başkan Vahap Seçer’e yetki vermemekte ısrar etmişti. Belediye meclisinin bu kararı Vahap Seçer tarafından idari mahkemeye götürüldü. Başkan Vahap Seçer’i haklı bulan mahkeme, belediye meclisinin yetkisini sınırsız ve keyfi kullanamayacağına, kararlarını mutlaka bir gerekçeye dayandırması gerektiğine işaret etti. Mahkeme, borçlanma yetkisinin verilmemesi nedeniyle temel hizmetlerin aksayabileceğine de dikkat çekti ve meclis kararı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

 

“SEBEPLER ÜZERİNDEN KARAR VERİLMELİ”

 

Mersin 1. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararının gerekçesini de yazılı olarak davacı ve davalı taraflara bildirdi.

Gerekçeli kararda, idarenin takdir yetkisine sahip olduğu hususlarda takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız olmadığı, kamu yarına kullanılması gerektiğinin idare hukukunun ilkelerinden olduğuna dikkat çekildi.

Kararda, “İdare belli sebepler göstererek işlem tesis ettiğinden, yargısal denetimin, bu sebeplerin var olup olmadığı üzerinden cereyan edeceğiz tabiidir” denildi.

 

“SEBEP HUKUKA UYGUN OLMALI”

 

Mahkeme kararında, idari işlemlerin hukuk aleminde sağlıklı biçimde vücut bulabilmelerinin, sebep unsurlarının hukuken geçerli ve somut verilere dayandırılması halinde mümkün olabileceğine de dikkat çekilerek, “İdarenin kararını dayandırdığı nedenin gerçeğe ve hukuka uygun olması gerektiği gibi işlemin amacının da kamu yararı olması şarttır” denildi.

 

Mersin 1. İdare Mahkemesinin kararında, 2021 bütçesinde, 265 milyon liralık borçlanma kaleminin belirtildiği, bütçenin 26 Kasım 2020 tarihinde belediye meclisince kabul edildiği hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

“Büyükşehir Belediye Meclisinin Büyükşehir Belediye Başkanına borçlanma yetkisi verilmesi konusunda takdir yetkisinin olduğu, ancak bu yetkinin keyfi, sınırsız veya mutlak bir yetki olmadığı, idarenin takdir yetkisi kapsamındaki tasarruflarının belli sebepler gösterilerek mümkün olabileceği, somut olaydaysa bütçe tablosunda 265 milyon liralık borçlanma kalemine yer verilmiş olmasına ve dolayısıyla söz konusu borçlanma kaleminin ve tutarının Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından bilinmiş ve kabul edilmiş olmasına rağmen Büyükşehir Belediye Başkanına borçlanma yetkisi verilmesi hususunun hiçbir gerekçe gösterilmeden, herhangi bir somut veriye dayandırılmadan reddedildiği,  Büyükşehir Belediye Başkanlarının mahalli ve müşterek nitelikte ihtiyaçların karşılanması amacıyla ilk halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken hizmetleri zamanında yerine getirme konusunda görev ve sorumluluğunun bulunduğu, bu sorumluluk kapsamında hazırlanan stratejik planın 18 Ekim 2019 tarihinde kabul edildiği, borçlanma yetkisinin de stratejik plan kapsamında devam eden yatırımların tamamlanması ve Mersin ili için ihtiyaç duyulan acil yatırımlara başlanabilmesi için talep edildiğinin görüldüğü, öte yandan bütçe gelirleri ile giderleri arasında farklar bulunduğu dikkate alındığında bahsi geçen yatırım ve projelerin mevcut bütçe gelirleri ile gerçekleştirilemeyeceğinin de açık olduğu dikkate alındığında, dava konusu meclis kararında kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

Mahkeme, hukuka aykırı bu meclis kararının telafisi güç zararlar doğurabileceğine de işaret etti ve meclis kararının yürütmesinin bu nedenle durdurulduğunu kaydetti.

 

BUGÜN BİR KEZ DAHA MECLİSTE

 

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi bugün olağanüstü toplanarak Mersin 1. İdare Mahkemesinin kararı doğrultusunda Başkan Vahap Seçer’e 265 milyon liraya kadar borçlanma yetkisi verilmesini görüşecek. Teklif daha önce 2 kez meclis gündemine gelmiş, ikisinde de AKP ve MHP bloğu gerekçesiz olarak reddetmişti.

Bugün yapılacak mecliste eğer borçlanma yetkisine onay çıkarsa, 2021 yılı henüz bitmediği için Başkan Seçer o yetkiyi kullanarak borçlanma yoluna gidebilecek.